Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄) και είναι υποχρεωτικά. Επίσης, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας κατά τη θερινή περίοδο του προγράμματος των σπουδών  που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαμορφώνεται ως εξής:

ECTS (ΠΜ)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΔΒ1 Παιδαγωγική 10
ΜΔΒ2 Διδακτική Μεθοδολογία 10
ΜΔΒ3 Διδακτική των Βιοεπιστημών Ι: Από το Μόριο στο Κύτταρο 10
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΔΒ4 Εκπαίδευση Ενηλίκων 10
ΜΔΒ5 Διδακτική των Βιοεπιστημών ΙΙ: Από το Κύτταρο στο Οικοσύστημα 10
ΜΔΒ6 Επαγγελματικές και Διοικητικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων 10
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΔΒ7 Μικροδιδασκαλία 15
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 75

ΜΔΒ1 Παιδαγωγική

Ο στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των κύριων όρων, των αρχών, των συνθηκών και των ρόλων που αφορούν στην Παιδαγωγική.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Οι κυριότερες ενότητες του μαθήματος είναι: η οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου, η βασική ορολογία και οι βασικές έννοιες, οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, οι μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής, η αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι στόχοι του, οι λειτουργίες του σχολείου, οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το έργο, ο ρόλος και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, το θεσμικό πλαίσιο και οι διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα.

ΜΔΒ2 Διδακτική μεθοδολογία

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες της Διδακτικής και τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας βάσει και των νέων θεωρητικών τάσεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εξετάζονται θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων με έμφαση στα μαθήματα βιολογίας, τρόπων οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη, σχεδιασμού, χρήσης κι αξιολόγησης φύλλων εργασίας, εκπαιδευτικών σεναρίων, ερωτήσεων και θεμάτων αξιολόγησης, διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Ειδικά παρουσιάζονται η μέθοδος project και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (προϋποθέσεις, χαρακτηριστικά και στάδια υλοποίησής τους). Θα αναλυθούν επίσης καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής που αναφέρονται στη στοχοθεσία, τη διαθεματικότητα/ διεπιστημονικότητα, τον εποικοδομητισμό, τις σύγχρονες ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις, πρακτικές και εφαρμογές στα Προγράμματα Σπουδών της Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΜΔΒ3 Διδακτική των Βιοεπιστημών Ι: Από το Μόριο στο Κύτταρο

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα Ειδικής Διδακτικής των Βιοεπιστημών στο μοριακό και στο κυτταρικό επίπεδο, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε σύγχρονες εξελίξεις στις Μοριακές Βιοεπιστήμες.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Αναλύονται θέματα που αφορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα, τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διδασκαλία των εννοιών της Βιολογίας στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο ενώ γίνεται εφαρμογή μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας με σχετική θεματολογία. Τέλος, στην πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση των δεξιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού εργαστηριακών δραστηριοτήτων για την ανακάλυψη ή/και εμπέδωση σχετικών θεμάτων και για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και τη διαμόρφωση της στάσης των μαθητών απέναντι στις ταχύτατες επιστημονικές εξελίξεις των Μοριακών Επιστημών και στις διαρκώς εξελισσόμενες εφαρμογές τους στους τομείς της υγείας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος.

ΜΔΒ4 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στα ζητήματα που αφορούν στο θεωρητικό υπόβαθρο και σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης μιας δράσης/ ενός προγράμματος εκπαίδευσης για ενηλίκους.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει την οριοθέτηση του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μια σύντομη αναδρομή του θεσμού στην Ελλάδα – φορείς και δομές υλοποίησης, την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στις κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, στην Ανοικτή και Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση, στη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και μεθόδων σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ΜΔΒ5 Διδακτική των Βιοεπιστημών ΙΙ: Από το Κύτταρο στο Οικοσύστημα

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα Ειδικής Διδακτικής των Βιοεπιστημών στο επίπεδο του οργανισμού, του πληθυσμού και του οικοσυστήματος καθώς επίσης και η επικαιροποίηση των γνώσεων των φοιτητών σε σύγχρονες εξελίξεις και εφαρμογές στα σχετικά πεδία.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα εστιάζει στη Διδακτική της Εξέλιξης, της Ενοποιητικής Θεωρίας των Βιοεπιστημών. Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται θέματα που αφορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα, ενώ γίνεται εφαρμογή μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας σε σχετική θεματολογία. Επιπλέον, στην πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο πεδίο ή/και σε κήπους ή/και σε μουσείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση των δεξιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων «εκτός τάξης» για την ανακάλυψη και εμπέδωση σχετικών θεμάτων και για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και τη διαμόρφωση της στάσης των μαθητών απέναντι σε θέματα περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας και εξέλιξης αλλά και σε εφαρμογές στους τομείς της Αγροβιολογίας, της διαχείρισης περιβάλλοντος και της προστασία της βιοποικιλότητας. Τέλος, στο μάθημα αυτό εξετάζονται και θέματα της Διδακτικής της Βιοηθικής.

ΜΔΒ6 Επαγγελματικές και Διοικητικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και ειδικότερα, σε εκπαιδευτικά πλαίσια στο αντικείμενο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, μέσα από την εφαρμογή των θεωριών και των ερευνητικών ευρημάτων στην οργάνωση και τη διοίκηση στην Εκπαίδευση.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Καλλιεργούνται δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επεξεργασίας κι ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και της παρουσίασής τους σε επιστημονικά κι εκπαιδευτικά πλαίσια, κυρίως μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, με σκοπό την χρήση τους στη διδακτική διαδικασία. Προσεγγίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με τον ρόλο και την αυτοεικόνα του ενεργού επιστήμοναεκπαιδευτικού Βιοεπιστήμονα και της διαχείρισης σταδιοδρομίας του στο επαγγελματικό χώρο της Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματική αυτοπαρουσίασή του σε κομβικά σημεία της σταδιοδρομίας του (βλ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, επαγγελματική συνέντευξη). Στο πλαίσιο του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες επιστημονικής τεχνογραφίας, δηλαδή τις προδιαγραφές,
τη δομή και τον τρόπο συγγραφής των επιστημονικών κειμένων και προφορικής παρουσίασης ενώπιον κοινού. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στην οργανωσιακή συμπεριφορά σε εκπαιδευτικά εργασιακά πλαίσια, στις διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης, στη Διοίκηση και στην οργανωσιακή κουλτούρα και αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

ΜΔΒ7 Μικροδιδασκαλία

Ο στόχος της Μικροδιδασκαλίας είναι να ασκηθούν οι μεταπτυχιακοί/έςφοιτητές/τριες μέσω μικροδιδασκαλίας (microteaching) σε διδακτικές δεξιότητες και να μπορέσουν στη συνέχεια να τις αξιοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο στην τάξη.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Αρχικά, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις, τα βασικά στοιχεία της μικροδιδασκαλίας και η συμβολή της στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τους/τις μεταπτυχιακούς/έςφοιτητές/τριες οι προσομοιώσεις διδασκαλίας, δηλ. μικροδιδασκαλίες, μια διαδικασία που περιλαμβάνει την προετοιμασία, διεξαγωγή, παρατήρηση, συζήτηση και αξιολόγηση μιας μικροδιδασκαλίας. Οι μικροδιδασκαλίες βιντεοσκοπούνται και το βίντεο δίνεται σε κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, ώστε να κάνει την προσωπική του/της αυτοαξιολόγηση.