Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Προκήρυξη 25 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», βάσει του ΦΕΚ 1618, τ. Β΄, 28-04-2020.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία των Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπονικών Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι και μέχρι ενός(1) ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου Ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8. Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές/τριες που έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

• Την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

• Τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

• Τον γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.

• Την κατοχή δεύτερου πτυχίου.

• Τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

• Τη διδακτική προϋπηρεσία.

• Την επαγγελματική προϋπηρεσία.

• Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.

• Συνέντευξη ή/και Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

• Δύο συστατικές επιστολές.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς- φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ. διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100) (υπ’ όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ: «Διδακτική

των Βιοεπιστημών»)

από 03/06/2024 μέχρι 27/09/2024

(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.

4. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες/ουσες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή τους και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση μη κατοχής βεβαίωσης του ΔΟΑΤΑΠ οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους με τη σφραγίδα της Χάγης, και επίσημη μετάφραση αυτού. Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα, που απονέμουν τίτλους σπουδών, που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και βρίσκονται στον οικείο κατάλογο («Κατάλογος των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα»), απαιτείται επιπροσθέτως και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

5.Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.

6.Πιστοποιημένο έγγραφο για την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

7.Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

8.Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

9.Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα όσα δηλώνονται και υποβάλλονται είναι αληθή

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

Επισημαίνεται ότι το Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαρκεί δύο (2) εξάμηνα και επιπλέον θερινή περίοδο τριών μηνών. Η έναρξη λειτουργίας του ορίζεται την 18 Οκτωβρίου 2024 και η λήξη του στις 20 Οκτωβρίου 2025. Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει διά ζώσης διδασκαλία στις εγκαταστάσεις του ΤΜΒΓ στην Αλεξανδρούπολη, και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεκπαίδευσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ και καταβάλλονται σε δυο ισόποσες δόσεις τους μήνες Οκτώβριο με την εγγραφή και Φεβρουάριο αντίστοιχα.

Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 3033/26-7- 19/τ.Β’).

Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://didactics.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Δ. Ασημακόπουλος, email: dasimako@admin.duth.gr, τηλ. 25510 30610).

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Κ. Κεδράκα, Καθηγήτρια ΔΠΘ

Διευθύντρια ΠΜΣ

M. Γρηγορίου, Καθηγήτρια ΔΠΘ

Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ

Ι. Τοκατλίδης Καθηγητής ΔΠΘ

Κ. Παλαιολόγου, Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

 

Έγγραφο προκήρυξης