Υποχρεώσεις & δικαιώματα

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματατου ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν τα βιβλία παρουσίας.
  • Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.
  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενεςεξετάσεις.
  • Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση τυχόν εργασιών τους, υπεύθυνη δήλωση ότι η εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα αυτής.
  • Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.
  • Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και του Δ.Π.Θ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 

Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Το Τμήμα  οφείλει να εξασφαλίζει στους  μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματακαι την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις. Οι διευκολύνσεις αυτές θα οριστούν από το Τμήμα Μ.Β.Γ. αναλυτικά (π.χ. τρόποςεξέτασης, πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας, στα Εργαστήρια κ.λπ.).