Αρχική

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ.) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:  «Διδακτική των Βιοεπιστημών» («Didactics of Biosciences») σύμφωνα με το ΦΕΚ 2245, τ.Β΄/15−6−2018.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης επιστημόνων στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Βιοεπιστημών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων Βιοεπιστημόνων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων για τη σταδιοδρομία τους στην εκπαίδευση και  διδασκαλία των  Βιοεπιστημών, καθώς και η μετεκπαίδευση Βιοεπιστημόνων που ήδη διαθέτουν κάποια εμπειρία στη διδασκαλία, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους στην εκπαίδευση, επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις τους σε πεδία αιχμής των Βιοεπιστημών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι «Master’s of Education (M.Ed.)».

Η λειτουργία του προγράμματος καθορίζεται από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση, όπως και στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας.

Την ευθύνη λειτουργίας του έχει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος, ενώ τη Διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος. Τον έλεγχο του συντονισμού διεξαγωγής των μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, της οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. έχει η Ειδική Γραμματεία του Μ.Δ.Ε.