Φοίτηση

  1. Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα και  επιπλέον θερινή περίοδο τριών μηνών. Η έναρξη λειτουργίας του ορίζεται την 1 Οκτωβρίου και η λήξη του  στις 5 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων καθώς και των Μικροδιδασκαλιών.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο Π.Μ.Σ. διάρκειας. Φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα και τις Μικροδιδασκαλίες τους μέσα στο παραπάνω διάστημα, διαγράφονται. Ωστόσο, έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο Π.Μ.Σ. χωρίς να υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασίες επιλογής, πρέπει όμως να καταβάλλουν εκ νέου το 50% των διδάκτρων. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς  κατά την  πρώτη φορά  φοίτησης.

  1. Μερική φοίτηση

Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.  Ο αριθμός των φοιτητών/τριών μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του αριθμού των εισακτέων και αφορά άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό (απαιτούνται: α) Βεβαίωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Αν η προϋπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος τα έγγραφα κατατίθενται επισήμως μεταφρασμένα. β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος) καθώς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές (απαιτείται βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης).

Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις. Ως τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται ασθένεια και εν γένει λόγοι υγείας (που τεκμηριώνονται από σχετικά παραστατικά από δημόσια νοσοκομεία και επιτροπές) και η στράτευση (που τεκμηριώνεται με βεβαίωση από το στρατό).