Αξιολόγηση & βαθμολογία

Οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» υποχρεούνται να παρακολουθούν το σύνολο των διαλέξεων (είτε διενεργούνται δια ζώσης, είτε με την εξ αποστάσεως μέθοδο) και να είναι παρόντες/ουσες στις διαδικασίες προετοιμασίας και παρουσιάσεων των Μικροδιδασκαλιών κατά την θερινή περίοδο.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ – υπευθύνου Συντονιστή του μαθήματος.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: κατά τον μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Η έναρξη και η διάρκειά τους συμπίπτουν με του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται κάθε φορά από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δ.Π.Θ.

Ο τρόπος αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιείται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από τον Συντονιστή του μαθήματος.