Επιλογή υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (πτυχίο και γνώση Αγγλικής γλώσσας).

γ) Καλεί σε συνέντευξη, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση και  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΜΒΓ.