Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι καταθέτουν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς), σε φάκελο από 1 Ιουνίου 2023 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ (Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται η αποφοίτησή του μέχρι την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες/ουσες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή τους και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

5. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.

6. Πιστοποιημένο έγγραφο για την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

7. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

8. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

9. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.