Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι καταθέτουν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς), σε φάκελο από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ (Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.
  4. Αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
  5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
  7. Πιστοποιημένο έγγραφο για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  8. Δυο συστατικές επιστολές.
  9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
  10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  11. Κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.