Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι καταθέτουν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς), σε φάκελο από 1 Ιουνίου 2019 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ (Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
  5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
  7. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τηε αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
   • Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
   • Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολοφίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
   • Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
   • Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
   • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
  8. Μια συστατική επιστολή.
  9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
  10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  11. Κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.