Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

 • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Βιολογίας
 • Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Βιοτεχνολογίας
 • Φυσικής
 • Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες
 • Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών
 • Χημείας
 • Γεωλογίας
 • Γεωγραφίας
 • Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 • Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Σχολών Επιστημών Αγωγής
 • Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων)
 • Γεωπονικών Πανεπιστημίων
 • Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών με τα παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.

Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Μ.Β.Γ. και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.